Ping Pong Board
บอร์ด: คนไทยเก่งปิงปอง
บอร์ด: การแข่งขันทั่วไทย
บอร์ด: พูดคุยทั่วไป-สินค้ามือ 2
บอร์ด: สินค้ามือสอง On FB
บอร์ด: แปลงสินทรัพย์เป็นทุน
บอร์ด: ขายสินค้าใหม่ มือ 1
บอร์ด: รีวิวอุปกรณ์
บอร์ด : รีวิวอุปกรณ์ On FB
บอร์ด: เทคนิคการเล่นปิงปอง
บอร์ด: การเมืองเรื่องปิงปอง
บอร์ด: บริจาคอุปกรณ์เหลือใช้
บอร์ด: ปรึกษาอาการบาดเจ็บ
บอร์ด: ปิงปองทุกจังหวัด
บอร์ด: ชมรมคนเล่นยางเม็ด
บอร์ด: จับแบบไม้จีน ไม้ญี่ปุ่น
บอร์ด: สนทนาภาษาปิงปอง
บอร์ด: นัดกันไปเรียน ไปเล่น
บอร์ด: Chat Online
บอร์ด: เล่นเกมส์ปิงปอง
บอร์ด: เกมส์ออนไลน์
สำหรับสมาชิก
นามปากกา
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิกใช้งาน
กระทู้โดนใจชาวปิงปอง
สถานที่รับสอนปิงปอง
บอร์ดสำหรับประชาสัมพันธ์การแข่งขันปิงปองทั่วประเทศไทย
ตั้งกระทู้-เฉพาะกีฬาปิงปอง
การเเข่งขัน อบจ.พิษณุโลก คัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ครับ
(Reader : 1122)

รายละเอียด ด้านซ้ายมือ ของบอร์ด ครับ


 


084 385 1378 อ.บาส อ.ปุ๋ย ครับ

นามปากกาผู้เขียน... : Never dieLast Answer : 12/11/2557 8:36:35
ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส

อบจ.พษิณุโลกคัพ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 2557

จัดการแข่งขันโดย

สโมสรเทเบิลเทนนิสลูกพระนเรศวรจังหวดัพษิณุโลกร่วมกับ อบจ.พษิณุโลก

1. ก าหนดการแข่งขัน วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557

- สถานที่แข่งขัน สนามกีฬากลาง (ยิม 600 ทนี่ ั่ง)จังหวดัพษิณุโลก

เริ่มท าการแข่งขัน เวลา 9.00 น. ของทุกวนั

-ใช้กติกาการแข่งขันของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยฉบับปัจจุบันลูกแข่งขันใช้สีขาว

3. ประเภทการแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 6 ประเภท ดังนี้

3.1 ประเภท ทีมทั่วไป ( 2-3 คน )

3.2 ประเภท อาวุโสเดี่ยวอายุ40 ปี ขึ้นไป (ชาย – หญิงรวม)

3.3 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 13 ปี(ชาย – หญิงรวม)

3.4 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย – หญิงรวม)

3.5 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี(ชาย – หญิงรวม)

นักกีฬาจะได้ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ดังนี้

ประเภท ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 3

ทีมทั่วไป ( 2 คน ) 6,000 3,000 1,000*2

อาวุโสเดี่ยวอายุ40 ปี 1,000 800 500*2

เยาวชนอายุไม่เกนิ 13 ปี 700 500 300*2

เยาวชนอายุไม่เกนิ 15 ปี 1,000 500 300*2

เยาวชนอายุไม่เกนิ 18 ปี 1,000 500 300*2

ชายเดี่ยวทั่วไป 2,000 1,000 500*2

หมายเหตุ: นักกีฬาได้รับถ้วยรางวัลเฉพาะ รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในแต่ละประเภทการ

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เปิดรับสมัครโดยทั่วไป

5.1 เปิดรับสมัครบุคคลทวั่ ไป ไม่จ ากดัสัญชาติลงการแข่งขันได้

5.2 ประเภททีมใน 1 ทีม จะต้องประกอบด้วยนักกีฬา 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 คน

5.3 นักกฬี ารุ่นเยาวชนเตรียมหลกัฐาน บัตรประจ าตัวประชาชนแนบมาพร้อมใบสมัคร

วันเสาร์ที่13 ธันวาคม 2557 แข่งขันรอบแรกประเภททีมทั่วไป ชายเดี่ยวทั่วไป

เยาวชนอายุไม่เกนิ 15 ปี และ 18 ปี

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 แข่งขันรอบแรกประเภทอาวุโส เดี่ยวอายุ40 ปี

เยาวชนอายุไม่เกนิ 13 ปี แข่งขันรอบ 16 ทีมทุกประเภทจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

7.1 เปิ ดรับสมัครแข่งขัน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 – 10 ธันวาคม 2557

7.2 ติดต่อโดยตรง นายจักราวุธ ชูยอด(ครูบาส) โทร084 385 1378

รับสมัครทาง Email : pui_bas 0518@ hotmail.com

8.1 ประเภททีมทั่วไป( 2 คน)ทีมละ 500 บาท

8.2ประเภท อาวุโส เดี่ยวอายุ40 ปี ขึ้นไป คนละ 200 บาท

8.3 ประเภท เยาวชนอายุไม่เกนิ 13 ปี คนละ 150 บาท

8.4 ประเภท เยาวชนอายุไม่เกนิ 15 ปี คนละ 150 บาท

8.5 ประเภท เยาวชนอายุไม่เกนิ 18 ปี คนละ 150 บาท

8.6 ประเภท ชายเดี่ยวทั่วไป คนละ 200 บาท

9.1 ประเภททีม ประกอบด้วย นักกีฬาอย่างน้อย 2 คน

ระบบการแข่งขัน คือ BEST OF 3 MATCHES ( 2 SINGLES)

คู่ที่3 ตัดสินด้วยประเภทคู่

ทีมที่ชนะก่อน 2 คู่จะเป็นทีมทชี่ นะในแมตช์น้ันโดยแต่ละคู่จะทา การแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม

9.2 ท าการแข่งขันในระบบ 3 ใน 5 เกม ๆ ละ 11 แต้ม

9.3 รอบแรกของประเภททีมทั่วไป( 2 คน)และเดี่ยว 40 ปี ขึ้นไป ประเภทเยาวชนอายุไม่13 ปี ให้แบ่งการ

แข่งขันออกเป็ นสาย แข่งขันแบบวนพบกันหมดในสาย ทีมที่มีคะแนนเป็ นที่ 1 และ 2 ของแต่ละสายเข้ารอบสอง

9.4 รอบแรกของประเภทเยาวชนอายุไม่15 ปีและ 18 ปี แข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

9.5 ชายเดี่ยวทั่วไปแข่งขันแบบแพ้คัดออกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ

9.6 ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ถือว่าได้ต าแหน่งที่ 3 ทั้ง สองทีม

9.7 ห้ามนักกีฬา รุ่นเยาวชนอายุไม่เกนิ 13 ปีRanking 1-20(ชาย)ลงท าการแข่งขัน
นามปากกาผู้เขียน... :thanarin
Last Answer :8/12/2557 14:26:39

เปิดรับ สมัครตั้งเเต่ บัดนี้ - 10 ธันวาคม 2557 ครับ

นามปากกาผู้เขียน... :Never die
Last Answer :6/12/2557 8:41:23

สนามเเข่ง ครับ


 


เปิดรับ สมัครตั้งเเต่ บัดนี้ - 10 ธันวาคม 2557 ครับ

นามปากกาผู้เขียน... :Never die
Last Answer :12/11/2557 9:44:11

สนามเเข่ง ครับ


 


ติดแอร์ครับ

นามปากกาผู้เขียน... :Never die
Last Answer :12/11/2557 9:43:11

 

Log in before, please.

 

VIP SPONSOR

 

ห้ามอย่านำสินค้าหนีภาษี - สินค้าหิ้วเข้ามาเอง - สินค้าปลอม มาจำหน่ายในเวปนี้
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com